ஒவ்வொரு அறிவுரைக்குப் பின்னும்
ஓர் அர்த்தம் உள்ளது.
அது
அக்கறை அல்லது பொறாமை.