அடக்கமும் அன்பும்
துன்பத்தால்
கற்றுக்கொள்ளப்படும்.

   - ஜார்ஜ் எலியட்