எதை அதிர்ஷ்டம் தரவில்லையோ அதை
திருப்தியிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்.

- ஆலிவர்கோ