மெதுவாகச் செல்பவன்
பத்திரமாக செல்கிறான்;
பத்திரமாக செல்பவன்
அதிக தூரம் செல்கிறான்.

- இத்தாலிய பழமொழி