வெறுப்பைக் கூட சகித்துக் கொள்ளலாம்.
ஆனால் எள்ளி நகையாடுவதை
ஒரு போதும் சகித்துக் கொள்ள முடியாது.

- சிட்னி ஸ்மித்