ஒரு நகரம்
நல்ல சட்டங்களினால்
ஆளப்படுவதை விட
நல்ல ஒருவரால்
ஆளப்படுவதே மேலானது.

- அரிஸ்டாட்டில்