நெருப்பு
விறகைத் தின்பது போல
கபடமும், பொறாமையும்
நன்மைகளைத் தின்றுவிடும்.

- முகமது நபி