மற்றவர்கள் உன்னை
கீழே வீழ்த்த முயன்றால்
நீ அவர்களுக்கு
மேலே இருக்கிறாய்
என்று அர்த்தம்..