நாம் திருந்தும்போது
அரசும் திருந்தியே தீரும்.

-மகாத்மா காந்தி