உனக்கு நேரமிருந்தால்
காலத்திற்காக காத்திருக்காதே.

- போர்த்துகீசியப் பழமொழி