இன்பத்தை விட துன்பமே
சிறந்த ஆசிரியராக நமக்கு
பாடம் கற்பிக்கிறது.

- விவேகானந்தர்