பிற தொழில் செய்வோரையும்
உணவளித்து தாங்குவதால்
உழவர்களே இந்த உலகத்தவர்க்கு
அச்சாணி ஆவர்.

- திருவள்ளுவர்