இன்பம் காண
நாம்
இயற்கைக்கு உண்மையாக இருந்து
வயதிற்கு ஏற்ப
வாழவேண்டும்.

- வில்லியம் ஹெச்விட்