கங்கையின் தண்ணீருக்கு
பெரும் சக்தி இருக்குமானால்
காசியில் ஏன்
பாவிகள் இருக்கின்றனர்.

- கண்ணதாசன்