குறுகிய காலத்தில் பணக்காரனாக விரும்பினால்
உங்கள் அறிவை விடா முயற்சியுடன் செயல்படுத்துங்கள்.
நேர் வழியில் வெல்ல
உங்கள் அறிவால் உணர்ந்த
ஒரே ஒரு நல்ல யோசனை போதும்.
இந்த நிமிடமே நன்கு சிந்தித்து
ஓர் லட்சியத்தை உருவாக்குங்கள்.

- பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்