ஒரு அன்பான புன்னகை என்பது
கருணையின் உலகளாவிய
மொழி ஆகிறது.

- வில்லியம் ஆர்தர் வார்ட்