நாம் செய்த புண்ணியத்தின் பலனாக
ஒரு காரியம் கைகூடும் வேலை வரும் வரை
நாம் செய்யும் எந்த முயற்சியும் பலன் தராது.

- ஔவையார்