நிகழ்காலமான இன்று
வாழ்வதற்கு பழகுங்கள்
எதிர்காலம் பற்றிய
கவலை வேண்டாம்.

- பகவான் ஸ்ரீரமணர்