புரியாத விஷயத்தைப் புகழ்வது தப்பு;
இகழ்வதோ அதைவிட பெரிய தப்பு.

- லியனார்டோ டாவின்சி