பாராட்டுங்கள்
பாராட்டப்படுவீர்கள்;

சந்தோஷப்படுத்துங்கள்
சந்தோஷப்படுவீர்கள்.