வறுமையே
புரட்சிக்கும் குற்றங்களுக்கும்
தாயகம்.

- அரிஸ்டாட்டில்