எதிர்கொள்ள
தயாராய் இருந்தால்
எதுவும்
பிரச்சினையில்லை.