பணம்
இல்லையேல்
என்ன செய்வதென்று
புரிவதில்லை;

இருந்தாலோ
என்ன செய்கிறோம் என்று
புரிவதில்லை.