அகங்காரம் மிக்கவனுக்கு
குருவின் போதனைகள் கூட
பயனற்றவை.

- ஷீரடி சாய்பாபா