போதி மரம் தான் நட வேண்டும் என்றில்லை;
போதிய மரங்கள் நட்டால் கூட போதும்.

-  புதுமொழி