செல்வம் என்பது
வருமானத்தைப் பொறுத்ததல்ல;
நிர்வாகத்தைப் பொறுத்தது.

- மாண்டெயின்