நாம் ஒரு படி ஏறினால்
அவன் இரண்டு படி ஏறி விடுகிறானே
என்ற மட்டும் வந்துவிட்டால்
நம் முயற்சி
நிம்மதி நம்மை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கிறது.