பெண்களிலே
இரு பிரிவினரே உண்டு;
அழானவர்கள் ஒன்று;
அழகானவர்கள் என்று
நம்பிக் கொண்டிருப்பவர்கள் மற்றொன்று.

- பெர்னாட்ஷா