அமைதியை விட
மேலான மகிழ்ச்சி
வேறெதுவுமில்லை

- புத்தர்