நாளை
மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க வேண்டும்
என்பதற்காக
இப்போது உழைத்துக் கொண்டிருக்கும்
ஒவ்வொருவருக்கும்
எந்த நாளும் இன்பமான நாள்தான்.

- நெப்போலியன் ஹில்