எண்ணத்திற்கேற்ப 
வசதிகளைப் பெருக்குவதை விட
வசதிகளுக்கேற்ப 
எண்ணங்களை குறைப்பது நலம்.

- அரிஸ்டாட்டில்