கடினமான பாறையை
மென்மையான நீர் துளை செய்கிறது.
அச்செயலே விட முயற்சி.

- ஓவிட்