தயங்குபவன்
கை தட்டுகிறான்;
துணிந்தவன்
கை தட்டல் பெறுகிறான்.

- ஜான் கென்னெடி