உங்களால் ஒரு காரியத்தை
முடிக்க முடியும் என்றால்
முடியும்;
முடியாது என்றால்
முடியாது.
இதுவே மனதின் அரிய சக்தி.

- ஹென்றி போர்ட்