பணக்காரர்களுக்கு
மேலும் மேலும் கொடுக்கவே
எல்லோரும் முந்துகின்றனர்.

- இத்தாலியப் பழமொழி