தவறான வழிகளில் சம்பாதித்த பணத்தை
தெய்வ காரியங்களுக்கு கொடுப்பதனால்
புண்ணிய பலன் கிடைத்து விடாது.

- மகரிஷி