துணிவோடு செயல்படாத  காரணத்தால்
உலகில் பல திறமைகள்
சிதறிப் போய்விடுகின்றன.

- சிட்னி ஸ்மித்