பெண்கள் அநியாயத்தைக் கூட
தாங்கிக்கொள்வார்கள்;
அவமதிப்பை
பொறுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள்.

- தாமஸ்