உங்களின் தோல்வி
எங்கே ஒளிந்துள்ளது தெரியுமா?
பிரச்னைகள் வரும்போது அல்ல;
பிரச்சினைகளைக் கண்டு
நீங்கள் பயந்து விலகும்போது.

- பாரதியார்