நீங்கள் உண்மையே பேசுவதற்கு
எதையும் ஞாபகத்தில்
வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது இல்லை.

- லெட்டர்மான்