நெஞ்சிலே வலுவிருப்பின்
வெற்றி தஞ்சமென்று உரைத்து வந்து
நம்மிடம் கொஞ்சிடுவது உறுதி.

- அறிஞர் அண்ணா