நாம்
நாட்டை நேசிக்க வேண்டுமெனில்
நாடும்
நம்மை நேசிக்கவேண்டும்.

- எட்மன்ட் பர்க்