வில் வளைவது
தீமை செய்யவே
அதைப் போலவே
பகைவர்
வணங்கிப் பேசும்
சொற்களும்.

- திருவள்ளுவர்