ஒரு தீமையை
ஊட்டி வளர்ப்பதானது
இரண்டு குற்றக் குழந்தைகளை
உற்பத்தி செய்வதற்கு சமமானது.

-பிராங்க்ளின்