அற்பமாய் எதிர்பார்க்கவும்
அதிகமாய் அனுபவிக்கவும்
கற்றுக் கொள்வதே
வெற்றியின் ரகசியம்.

- ராபர்ட் கதே