அவநம்பிக்கை புகார் செய்கின்றது;
நம்பிக்கை மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கின்றது;
யதார்த்தம் சிக்கலை சரி செய்கின்றது.

- வில்லியம் ஆர்தர் வார்ட்