முயற்சி என்பது விதை போல 
அதை விதைத்துக்கொண்டே இரு;
முளைத்தால் மரம்
இல்லையென்றால் அது 
மண்ணிற்கு உரம்.