முயற்சி என்பது
கானல் நீர் அன்று;
அது நிச்சயம்
ஆற்றங்கரைக்கு அழைத்தே செல்லும்.

- கதே