உள்ளே நுழையு முன்
வெளியே வருவதைப் பற்றி
யோசனை செய்.

- அராபிய பழமொழி