அதிர்ஷ்டமுள்ளவனுக்கு
சேவலும் முட்டையிடும்.

- கிரீஸ் பழமொழி